Sosyal Medya:

Sanal Ofis

Home Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1- Metnin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu Office Ankyra Büro Yönetimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan bu bilgilendirme metni ile ilgili kişilerin, kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerin saklanma süresi, KVKK md. 11 uyarınca sahip olunan haklar ve sair konularda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Kişisel verileriniz rızanız üzerine ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işbu metinde açıklandığı şekilde işlenmektedir. Şirketimiz, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve şirket politikaları çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2- Veri Sorumlusunun Kimliği

Office Ankyra Büro Yönetimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

MERSİS No: 0634071063600001

Adres: Güzeltepe Mah, Abidin Daver Sk. No:7/1 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 704 0 704

E-Posta: info@officeankyra.com.tr

3- Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve İşleme Amacı

Office Ankyra Büro Yönetimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, İnternet sitesi (https://www.officeankyra.com.tr/) ve akdedilen sözleşmeler vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik yollarla ilgili kişilerin kişisel verilerini toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel veriler; Şirket’in faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılmaktadır.

4- Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri

Office Ankyra Büro Yönetimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, İnternet sitesi (https://www.officeankyra.com.tr/) ve akdedilen sözleşmeler vasıtasıyla doğrudan ilgili kişilerden toplanan kişisel verileri (özel nitelikli kişisel veriler dahil) KVKK md. 5 ve 6’da belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplerden aşağıdakiler doğrultusunda toplamaktadır:

 1. İlgili kişinin açık rızası
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 7. Kamu sağlığının korunması

5- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Office Ankyra Büro Yönetimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, özel nitelikli kişisel verilerden yalnızca dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık ve biyometrik verileri yalnızca sunulan hizmetin bir parçası olması halinde hizmetin iyileştirilmesi, kamu sağlığının korunması ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla açık rızanız dahilinde işlemektedir.  

6- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Office Ankyra Büro Yönetimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından toplanan kişisel verileriniz yalnızca sözleşme ile üstlenilen işlerin yürütülebilmesi amacıyla resmi ve özel kişilerle ve şirket personeli ile paylaşılacaktır. Bundan başka mevzuat, yargı kararları ve idari mercilerin taleplerinden doğan zorunluluklar dışında özellikle ticari amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel veriler ancak saklama amacıyla yurtdışına aktarılabilecektir.

7- Kişisel Veri Sahibinin KVKK md. 11 uyarınca Sahip Olduğu Haklar

İlgili kişi, 6698 sayılı Kanun md. 11 gereğince veri sorumlusu Office Ankyra Büro Yönetimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne başvurarak

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Veri sorumlusunun iletişim kanalları işbu metinde yer almaktadır.

8- Kişisel Verileriniz İşleneceği Süreler

Bu metinde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve mevzuatın zorunlu kıldığı zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

9- Ses ve Görüntü Kaydı

Office Ankyra Büro Yönetimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi işyerlerinde sürekli olarak iş yerinin güvenliği, hizmet sözleşmesine bağlı olarak hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası amacıyla ses ve görüntü kaydı yapılmaktadır. Bu kayıtlar bir yıl süre ile saklanmakta sonrasında imha edilmektedir.

10- WEB Sitesi Çerezlerine İlişkin

Günümüzde neredeyse her internet sitesinde çerez kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret edilen İnternet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayara (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlara) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret edilen İnternet sitesini veya uygulamayı yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Office Ankyra Büro Yönetimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi https://www.officeankyra.com.tr/ adrsindeki İnternet sitesinde Google Analytics çerzleri kullanmaktadır. Google Analytics çerezi, kullanıcıları ayrıştırmak ve müşteri analizi sağlamak, tekil kullanıcıdan gelen çoklu ziyaret talebini düşürmek/tekilleştirmek, Google Ads ve Google Analytics platformlarının entegrasyonu ve kullanıcıya ait kampanya bilgilerinin dönüşümü amacıyla amacıyla kullanılmaktadır. (Google ürünlerine dair çerezler hakkında ayrıntılı bilgi için: https://policies.google.com/privacy?hl=tr)

Web sitesinde kullanılan çerezler, sizlere daha iyi ve kişisel bir deneyim sağlamak amacıyla kullanılmakta, verinin anonim bir şekilde toplanması ve yine anonim bir şekilde anlamlandırılması esasıyla çalışmaktadır. Dilediğiniz her an İnternet sitesinden sağlanan çerezlerin kullanımını sınırlandırabilir ve/veya sonlandırabilirsiniz. Ancak böyle bir durumda, sitenin tüm fonksiyonlarıyla çalışmayacağını ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmamanız gerekir.

 

Çerezleri nasıl silebileceğinizle ilgili en güncel bilgilere https://www.esb.org.tr/cerez-bellek  veya https://www.allaboutcookies.org adresleri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

11- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak için

KVKK md. 13 gereğince bu metnin 7. paragrafında belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki taleplerinizi şahsen yazılı olarak, noter vasıtasıyla yahut 5070 sayılı Kanun’da tanımlanmış güvenli elektronik imza ile imzalanmış şekilde yukarıda yer verilen e-posta adresine göndermek yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen talepler dikkate alınmayacaktır.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket niteliğine göre talebini en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafımızdan talep edilecektir.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa yabancı kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Mesajı Gönder
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?